બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા - વર્ષ 2016 નો પાંચમો (5th) રાઉન્ડ
આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ આપને શુભકામના પાઠવે છે.
જિલ્લા ફાળવણી જાહેર કરેલ છે ,સંબંધિત ઉમેદવારોએ શાળા પસંદગી માટે તા.13/1/21 ના રોજ જિલ્લા મથકે ઉપસ્થિત રહેવાનું રહેશે
Notice Board