બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા - વર્ષ 2016 નો પાંચમો (5th) રાઉન્ડ
આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ આપને શુભકામના પાઠવે છે.
Qualified Waiting માં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની જિલ્લા ફાળવણી તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ જાહેર કરેલ છે. શાળા પસંદગીની સુચનાઓ ટૂંક સમયમાં વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે.
Notice Board


Help

In case of any query please contact on below number between 10:30 AM to 06:10 PM Only

Administrative Support: +91 9327633531