બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓમાં શિક્ષક સહાયક ભરતી
Sr No. File Name Action
1

GR related Computer Basic Knowledge - Administrative department GR Dated the 13-08-2008 and 18-03-2016

Download
2

Notification related to Grant-in-aid Secondary and Higher Secondary

Teachers' selection rules - Education Deparment Notification Dated : 11-02-2011

Download
3

Education Deparment Notification (Amendment rules) Dated : 03-06-2013

Download
4

Education Deparment Notification (Amendment rules) Dated : 23-02-2016

Download
6

GR related to waiting list - Education Deparment GR Dated : 20-09-2019

Download
7

એસ.એન.ડી.ટી. યુનિવર્સીટી, ગુજરાત રાજ્યમાંથી મેળવેલ લાયકાતની માન્યતા અન્વયે શિક્ષણ વિભાગનો તારીખ 01-09-2012 નો ઠરાવ.

Download
8

UGC public notice.

Download
9

શિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રિયામાં નિમણુંકના 3 વર્ષની અંદર ઉમેદવારી કરવા માટેની જોગવાઈઓ .

Download
10

એસ.એન.ડી.ટી. યુનિવર્સીટી લાયકાત અન્વયે શિક્ષણ વિભાગનો તારીખ 26-11-2019 નો ઠરાવ.

Download